Login to your account

Username
Password
MOD_LOGIN_REMEMBER_ME

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Porady prawne

Punkt bezpłatnych porad prawnych działa w budynku
Miejskiego Ośrodka Kultury II piętro sala nr 18.

Harmonogram przyjęć:
poniedziałek: od godz. 10.00 do godz. 14.00  adwokat*/radca prawny**
wtorek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 radca prawny
środa: od godz. 14.00 do godz. 18.00 radca prawny
czwartek: od godz. 09.00 do godz. 13.00 adwokat
piątek: od godz. 12.00 do godz. 16.00  adwokat

* co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 01.01.2018 r.
** co drugi poniedziałek, rozpoczynając od 08.01.2018 r.

Dodatkowe godziny funkcjonowania punktu :
 5 stycznia (piątek) od godz. 08.00 do godz. 12.00
24 lutego (sobota) od. godz.10.00 do godz. 14.00
7 kwietnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
5 maja (sobota) od godz. 09.00 do godz. 17.00
26 maja (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
18 sierpnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
3 listopada (sobota) od godz. 09.00 do godz. 13.00
29 grudnia (sobota) od godz. 09.00 do godz. 17.00

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:                                          

1.     Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,

2.     Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3.     Udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4.     Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1.     Podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2.     Z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3.     Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1.     Której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, na podstawie przedłożenia oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia;

2.     Która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ww. ustawie;

3.     Która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, na podstawie przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ww. ustawie;

4.     Która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, na podstawie przedłożenia ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ww. ustawie;

5.     Która nie ukończyła 26 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6.     Która ukończyła 65 lat, na podstawie przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7.     Która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, poprzez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności;

8.     Która jest w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, na podstawie przedłożenia dokumentu potwierdzającego ciążę.

4. Osoba uprawniona, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.

5. Osobie uprawnionej, o której mowa w pkt 3 ppkt 1)–6) i 8), wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie, o której mowa w pkt 3 ppkt 1)–6) i 8), a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić wymienionych tam dokumentów.

6. W przypadku, gdy nieodpłatnej pomocy udzielać będzie magister prawa osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że jest świadoma uzyskania pomocy prawnej od osoby niebędącej adwokatem, radcą prawnym albo doradcą podatkowym.

7. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona na żądanie udzielającego porad jest zobowiązana okazać dokument stwierdzający tożsamość.

8. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu.

9. Udzielający porad prawnych dokumentuje w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez podanie informacji dotyczących czasu trwania   i formy oraz dziedziny prawa, której dotyczyła ta pomoc.

10. Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń w danym dniu. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić inną kolejność z ważnych powodów. Kobiecie, która jest w ciąży, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana poza kolejnością.

 

 

 

 

Questing

Serdecznie zachęcamy do udziału w pszowskim questingu.

Co to jest Questing - to rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

W wielu elementach gra ta przypomina podchody i harcerskie gry patrolowe oraz gry miejskie. Od gier miejskich questy odróżnia bezobsługowość, a od podchodów dodatkowo też to, iż są one ściśle związane z konkretnymi miejscami i mają funkcje edukacyjne. Zapoczątkowany w USA, questing jest w swych zasadach podobny do letterboxingu, gdzie tropy prowadzą do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów.

Pobierz materiały:

Z wiercipiętą po starej maszynie

Pszowskie rzemiosła z dziada pradziada

Do uśmiechniętej skarbniczki po skarb

Jednośladem przez Pszów

Z edukacją za pan brat!

W sercu Pszowa

Po zielonej górce

Szpacyr ślonzoka po pszowskim lufcie

ZUMBA

ZUMBA to fuzja tańca i aerobiku zainspirowana latynoskimi rytmami. Jest to innowacyjny system fitness kształtujący sylwetkę, poprawiający kondycję, wyzwalający potężne dawki pozytywnej energii.
ZUMBA, to połączenie prostych kroków tanecznych, świetnych kombinacji ruchów i rytmów latynoskich oraz międzynarodowych, tj. merengue, cumbia, regeton, salsa, flamenco, samba, taniec brzucha, cha-cha-cha, rumba, twist i wiele innych, które wraz z energetyczną muzyką porywają do zabawy. Atmosfery panującej na zajęciach nie da się opisać, trzeba spróbować i poczuć to na własnej skórze.
ZUMBA jest przeznaczona dla wszystkich nie zależnie od wieku, płci, zdolności ruchowych lub doświadczenia w tańcu lub fitnessie, gdyż łatwo ją dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości.
Instruktor tańca: Joanna Dziedzic (tel.: 663 490 473)

http://tanczymy.com

 

 

Punkt Informacji Turystycznej

 Przyjdź do Punktu Informacji Turystycznej i skorzystaj z jego usług


Punkt Informacji Turystycznej funkcjonujący dotychczas w Gościńcu Pszowskim został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Kultury – pomieszczeń Biblioteki Publicznej w Pszowie.

    Adres:
 
Punkt Informacji Turystycznej w Pszowie
 (Miejski Ośrodek Kultury – pomieszczenia Biblioteki Publicznej w Pszowie)
ul. Traugutta 1
44-370 Pszów
email: pszow@silesia.travel
Tel. (32) 455-91-99

Godziny otwarcia:

 
Poniedziałek – Piątek    9.00 – 17.00
 
 

W Punkcie Informacji Turystycznej znajdą Państwo informacje związane z atrakcjami Pszowa oraz szeroką ofertę wypoczynkowo-rekreacyjną naszego regionu.

Punkt dysponuje audioprzewodnikami, mapami i folderami informacyjnymi na temat Pszowa oraz regionu. Znajduje się tam również ogólnodostępny komputer, na którym turyści mogą sami wyszukać potrzebne im informacje turystyczne.

Punkt Informacji Turystycznej w Pszowie, powstał `w ramach projektu "Śląski System Informacji Turystycznej", którego liderem była Śląska Organizacja Turystyczna.

Celem projektu było stworzenie sprawnego systemu informacji turystycznej na terenie Śląska, obejmującego zintegrowaną sieć Punktów Informacji Turystycznej, platformy informatycznej i bazy danych. Ponadto w ramach projektu przygotowano szereg bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych.

Kółko Szachowe

     Pierwsze spotkanie z młodymi szachistami odbyło się 29 listopada 2008 r. W każde sobotnie przedpołudnie
 w spotkaniach uczestniczy liczne grono młodych osób. Na zajęciach kładziony jest szczególny nacisk na umiejętność samodzielnego myślenia, prawidłowej oceny pozycji oraz doskonalenia umiejętności gry końcowej. Królewska gra, bo za taką szachy uchodzą, jako umysłowa dyscyplina sportu od wieków jest dla graczy możliwością odstresowania się i zrozumienia pojęcia „zdrowa rywalizacja”. Gra uczy opanowania, spokoju, samodyscypliny. Kółko szachowe jest także dobrym sposobem nawiązywania nowych kontaktów i zawierania prawdziwych przyjaźni. Mimo krótkiej działalności kółko szachowe odnosi pierwsze sukcesy.

Zapraszamy w soboty w godzinach 10:00 - 12:00