Login to your account

Username
Password
MOD_LOGIN_REMEMBER_ME

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

Tablice miejskie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Pszów Nr 0151/36/2007 z dnia 17 maja 2007 od 1 czerwca 2007 roku umieszczanie ogłoszeń , informacji czy plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych będących własnością Miasta będzie odpłatne. Wszystkich zainteresowanych  prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Pszowie (tel.032-4557454). Wszyscy, którzy nielegalnie będą zamieszczać informacje podlegają karze grzywny (zgodnie z art 63a Kodeksu Wykroczeń). Tablice i słupy ogłoszeniowe będą oznakowane tabliczką informacyjną. 

Tekst Zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 0151/36/2007

BURMISTRZA MIASTA PSZÓW

 

z dnia 17 maja 2007 roku

 

w sprawie: ustalenia stawek za umieszczanie plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Miasta Pszów.

 

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zmian./ 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się cenę umieszczania plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury w Pszowie.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0151/36/2007

Burmistrza Miasta Pszów

z dnia 17 maja 2007 r.

 

Wykaz stawek za umieszczanie plakatów na tablicach i słupach ogłoszeniowych

 

§ 1

Kwota za plakatowanie wynosić będzie 70,00 zł +22% VAT

 

   1.Kwota 70,00 zł za usługę nie podlega zniżce ,gdyż dotyczy czynności związanych z rozklejaniem plakatów na wszystkich słupach ogłoszeniowych.

   2.W wypadku rozklejania plakatów tylko na tablicach „typu a” lub tablicach „typu b” odpłatność za usługę plakatowania wynosić będzie 40,00 zł + 22%VAT.

   3.Tablice „typu a” są tablicami o wymiarach do 70cm x 120cm. Słupy ogłoszeniowe traktuje się jak tablice „ typu b”

 

§2

Za miejsca na tablicy ogłoszeniowej :

1.„typ a”

    - Do 10 dni – 1,00 zł + 22% VAT – od 1 szt.; przy czym dotyczy tylko formatu A4,B4,

    - Do 10 dni – 2,00 zł + 22% VAT – od 1 szt.; przy czym dotyczy tylko formatu A3,

2.„typ b”

    - Do 10 dni – 1,00 zł + 22% VAT – od 1 szt.; przy czym dotyczy tylko formatu A4,B4,

    - Do 10 dni – 2,00 zł + 22% VAT – od 1 szt.; przy czym dotyczy tylko formatu A3,B3,

    - Do 10 dni – 3,00 zł + 22% VAT – od 1 szt.; przy czym dotyczy tylko formatu A2,B2,

    - Do 10 dni – 5,00 zł + 22% VAT – od 1 szt.; przy czym dotyczy tylko formatu A1,B1

3.plakatowanie innych formatów lub większych plakatów na tablicach „typu a” podlega odrębnej negocjacji

 

§3

Zlecenie na plakatowanie może być złożone na okres nie dłuższy niż 30 dni

 

§4

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość negocjacji cen.